Header Image
Начало / Услуги

Услуги

– Корпоративно и търговско право

– Вещно право. Инвестиции в недвижими имоти

– Облигационно право. Събиране на вземания

– Трудово право

– Административно право и процес. Данъчно право

– Процесуално представителство

Корпоративно и търговско право

Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” консултира клиентите си при структурирането на техните бизнес идеи като предлага оптималната правна форма за реализацията им от гледна точка на ефективността на управлението и данъчното планиране. Дългогодишната практика на адвокатите в дружеството включва учредяването и поддържането на дейността на всички форми на търговска дейност – дружества на малкия и среден бизнес и на големия капитал, холдинги и консорциуми, клонове и търговски представителства на чуждестранни компании. Дружеството предоставя юридически консултации и във връзка с учредяването и развитието на дейността на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, работещи за частна или обществена полза.

Предлаганите от Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” правни услуги в областта на корпоративното и търговското право включват:

 1. Анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес.
 2. Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие.
 3. Снабдяване с предвидените в законодателството разрешения, лицензии и данъчни регистрации.
 4. Подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите и подготовка на свързаните с тях корпоративни документи за вписване на взетите решения в компетентните регистри и обявяване на подлежащи на вписване актове.
 5. Промени в структурата на капитала и реорганизиране на извършените инвестиции – увеличаване и намаляване на капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговски предприятия и части от тях.
 6. Преобразуване на търговски дружества, сливане, вливане, разделяне, отделяне, промени в правната форма на търговските дружества, както и разпределяне на активите в съответствие с инвестиционните цели на собствениците.
 7. Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества и стандартите за добро корпоративно управление.
 8. Консултации по търговски сделки, участие в преговори и изготвяне на всички видове търговски договори, свързани с дейността на търговеца.
 9. Подготовка на всички корпоративни документи, необходими за провеждане на процедура по ликвидация.
 10. Консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите.
 11. Изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.
 12. Процесуално представителство по търговски спорове.

Вещно право. Инвестиции в недвижими имоти

Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” предлага професионална правна помощ при изготвянето на всички видове документи, свързани със сделки с недвижими имоти, провеждане на преговори и представителство на клиента, изготвяне на пълен правен анализ на даден имот и други консултации относно придобиването, управлението и разпореждането с имоти.

Предлаганите от Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” правни услуги в областта на вещното право и недвижимите имоти включват:

 1. Извършване на пълен правен анализ на статута на недвижими имоти.
 2. Консултации и съдействие при избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел.
 3. Правни услуги в полза на собственици и ползватели на недвижими имоти, инвеститори и строители при сключване на договори за покупко-продажба, наем, лизинг, учредяване право на строеж и др.
 4. Консултиране и съдействие при преговори и изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, договорни ипотеки, проекти на нотариални актове и изповядване на сделки пред нотариус.
 5. Процесуално представителство по дела от вещноправен характер.

Облигационно право. Събиране на вземания

Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” специализира в предоставянето на правна помощ и процесуално представителство на своите клиенти при осъществяването на всички видове сделки и договори. Предоставяната правна защита обхваща както етапа на преговори, така и изготвянето на съответните документи, както и правни консултации във връзка с възможностите за осигуряване на гаранции и обезпечения, изпълнението или неизпълнението на договорните отношения, неблагоприятните последици, които могат да настъпят в резултат от неизпълнението, прекратяването, развалянето и унищожаването на сделки. Съдействаме на клиентите си и при уреждането на извъндоговорните отношения, възникнали в резултат на деликти или неоснователно обогатяване.

Предлаганите от Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” правни услуги в областта на облигационното право включват:

 1. Правно съдействие при преговори.
 2. Изготвяне на всички видове договори, предоговаряне на отношения.
 3. Изготвяне на спогодби и споразумения.
 4. Подновяване и погасяване на задължения, прехвърляне и събиране на вземания.
 5. Процесуално представителство по дела, свързани с договори, деликти, неоснователно обогатяване.

Трудово право

Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” има дългогодишна практика в областта на правното обслужване по трудовоправни казуси на работодатели и на служители.

Предлаганите от Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” правни услуги в областта на трудовото право включват:

 1. Изготвяне на съответните договори и документи, свързани с възникване, съществуване и прекратяване на трудовите правоотношения.
 2. Консултации на работодателя при изготвянето на документи, уреждащи вътрешната организация (щатното разписание, трудови договори, длъжностни характеристики, правила за вътрешен трудов ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд, заповеди на работодателя, планове за обучение и повишаване на квалификацията).
 3. Прекратяване на трудовите правоотношения и уреждане на отношенията между страните, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност.
 4. Защита при уволнение.
 5. Изготвяне на документи и представителство пред контролните органи по спазване на трудовото и свързаното с него законодателство.
 6. Съдействие, консултации и представителство при извънсъдебното решаване на трудови спорове.
 7. Процесуално представителство по трудови спорове.

Административно право и процес. Данъчно право

Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” предоставя правни услуги, свързани с различни административни процедури, и данъчноправни консултации.

Предлаганите от Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” правни услуги в областта на административното и данъчното право и процес включват:

 1. Правно съдействие във връзка с издаването на административни актове.
 2. Консултации по административни процедури.
 3. Представителство на физически и юридически лица пред административните органи.
 4. Подготовка на необходимите документи с оглед провеждане на административноправни процедури в различни сфери на административен контрол, включително в областта на данъчното право.
 5. Процесуално представителство по дела от административен, данъчен, административно-наказателен характер.

Процесуално представителство

Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” осигурява квалифицирано процесуално представителство на своите клиенти пред всички български съдилища и пред арбитраж. В резултат на дългогодишната успешна защита на правата и интересите на своите клиенти, дружеството е изградило сериозни традиции в сферата на съдебното и извънсъдебното разрешаване на търговски, граждански и административни спорове.

Предлаганите от Адвокатско дружество „Вълчев и Вълчева” услуги в областта на процесуалното право обхващат:

 1. Детайлен анализ на всеки конкретен казус и изготвяне на правни становища за възможните варианти за действия с прогноза за евентуалния изход.
 2. Анализ на предстоящите процесуални действия при евентуално исково производство.
 3. Действия по предварително обезпечаване на вземанията – предмет на спора.
 4. Действия за извънсъдебно решаване на спора чрез изготвяне на нотариални покани, провеждане на срещи с ответната страна, водене на преговори с цел постигане на извънсъдебно споразумение.
 5. Процесуално представителство по искови, обезпечителни, заповедни и други съдебни производства пред всички съдебни инстанции в страната и пред арбитраж.
 6. Образуване на изпълнителни производства пред компетентните частни или държавни съдебни изпълнители и осъществяване на необходимите процесуални действия за изпълнение на влезли в сила съдебни актове, както и за защита от такива.
 7. Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите и други институции.
 8. Участие в процедури по медиация.
Top